Poe, Panday Bayanihan champions local Agriculture

by AYUNAN GUNTING

Share This

 

Poe, Panday Bayanihan champions local agriculture sustainability in Pangasinan, Laguna
In a concerted effort to uphold the sustainability of local agriculture, Brian Poe-Llamanzares, chairman of FPJ Panday Bayanihan, spearheaded initiatives in Pangasinan and Laguna throughout the month of April.
On April 15, Mr. Poe took center stage at the inauguration of the Agri-Livestock Expo during the Mango-Bamboo festival in San Carlos, Pangasinan.
Echoing the importance of prioritizing food security, Mr. Poe, alongside FPJ Youth volunteers and members of FPJ Panday Bayanihan, emphasized the critical role of supporting local agriculture initiatives in their family’s hometown.
Celebrating his birthday on April 17, Mr. Poe decided to commemorate the occasion by dedicating his time to the fishermen of Lumban, Laguna.
Marking the initiation of efforts to address the needs of local fishermen, Mr. Poe spent the remainder of the day distributing food packs with the FPJ Panday Bayanihan, reinforcing their commitment to the community’s welfare.
Tagalog
Poe, FPJ Panday Bayanihan, nanguna sa inisyatibang agrikultural
Pangungunahan ni Brian Poe-Llamanzares, ang chairman ng FPJ Panday Bayanihan, ang mga inisyatibang naglalayong patatagin ang lokal na agrikultura sa Pangasinan at Laguna sa buong buwan ng Abril.
Noong Abril 15, naging pangunahing personalidad si Poe sa pagbubukas ng Agri-Livestock Expo sa kasagsagan ng Mango-Bamboo festival sa San Carlos, Pangasinan.
Bilang pagpapahayag ng kahalagahan ng pagbibigay prayoridad sa food security, iminungkahi ni Ginoong Poe, kasama ang mga boluntaryo ng FPJ Youth at mga kasapi ng FPJ Panday Bayanihan, sa programa ang mahalagang papel ng suporta sa mga proyektong pang-agrikultura sa kanilang bayan.
Sa pagdiriwang naman ng kanyang kaarawan noong Abril 17, pinili ni Ginoong Poe na gugulin ang kanyang oras kasama ng mga mangingisda ng Lumban, Laguna.
Bilang panimula ng mga inisyatibang naglalayong tumugon ng mga pangangailangan ng mga lokal na mangingisda, nagpamahagi si Poe ng mga food pack kasama ang FPJ Panday Bayanihan.